Versioon 6.3.1.80 installeeritakse programmiga VerpInstall_6.3.1.80.exe ja installeerimisel tuleb kindlasti näidata serveris Server ja Verp ning töökohal ainult Verp. Enne installeerimist kindlasti sulgeda programmid Verp63 ja Verp63Server (peatada teenus). Pärast installeerimist käivitada uuesti Verp63Server (käivitada teenus) ja seejärel käivitada Verp63Administraator ja seal valida Administraator-Modifitseerimine.

6.3.1.80 (6.07.2020)

1. PALK/PERSONAL

* Alates 01.07.2020 pikeneb isapuhkus 30 kalendripäevale ja tööandja ei pea enam isapuhkuse tasu maksma. Seoses sellega on lisatud uus puudumise eritunnus “Isapuhkus alates 01.07.2020" ja selle tunnusega tuleb lisada uus puudumise põhjus.

Täpsemalt saab isapuhkuse muudatusest lugeda Sotsiaalkindlustusameti kodulehelt.

* Palga kuukoondis prinditakse nüüd ka töötukassa töötasu hüvitise summad ja sellelt arvestatud sotsiaalmaks ja töötuskindlustusmakse.

* Alates väljamaksekuust juuni 2020 võetakse töötaja sotsiaalmaksu arvestamisel täiendava sotsiaalmaksu arvutamisel arvesse ka töötukassa töötasu hüvitis, seetõttu peab sellel tasuliigil kirjelduses olema määratud tunnus “Sotsiaalmaks”. Väljamaksekuude märts, aprill ja mai eest täiendatavat sotsiaalmaksu programm ei arvestanud.

* Puhkuse päevatasu arvutuse valikusse on lisatud “Õppepuhkus" (valik Palk - Abitegevused - Puhkuse päevatasu).

* Lisa1-l on nüüd tasuliigi "Tööõnnetuse hüvitis" (tulukood 32) maksuvaba tulu liik 610, ekslikult oli see 630.

* Palgalehel prinditakse nüüd vähenenud töövõimega ja alaealise töötaja puhkusekompensatsiooni päevade arv õige täpsusega, vastavalt palga häälestuses määratud puhkusepäevade täpsusele.

2. ÜHISTU

* Lisatud näitude csv-failist import koos veergude valikuga (valik Ühistu – Kuu andmed - Lisa/Muuda)

6.3.1.79 täiendus (08.05.2020)

1. PALK/PERSONAL

* Töötukassa poolt arvestatud töötasu hüvitise andmeid saab nüüd importida kuukaardile failist, mille koostab Töötukassa.

Töötukassast faili saamiseks tuleb tööandjal kirjutada aadressile olga.tisko@tootukassa.ee

Kirjas palun märkida, et soovite töötasu hüvitise andmeid aprilli (mai) kuu kohta csv-failina, näidisfail ToetuseImport.csv lisada manusena kaasa (faili leiate www.gaiasoft.ee/avalik/79) . Lisaks edastada isiku andmed (nimi, isikukood), kelle nimele andmed saadetakse (andmed saadetakse krüpteeritud kujul konkreetsele isikukoodile).

Töötasu hüvitise andmete impordiks valida veerus Kuu andmed nupp  . Avanenud aknas valida kuu ja aasta ning minna tasuliigile, millel on kirjeldatud eritunnus “Töötukassa töötasu hüvitis” ja valida nupp  .

Kui andmed on kantud kuukaartidele, siis saab nimekirja printida valides Palk-Abitegevused-Liikide lõikes.

6.3.1.79 (23.04.2020)

1. PALK/PERSONAL

* Seoses eriolukorraga Töötukassa poolt makstava töötasu hüvitisega on palgaarvestuse moodulis tehtud järgmised täiendused:

- lisatud võimalus koostada fail töötajate andmetega, kellele taotletakse Töötukassast hüvitist. Programmis saab koostada csv-faili, mis tuleb enne Töötukassasse importimist avada Excelis ja siis seal salvestda xlsx-failina (valik Palk – Personal – Töötukassa - CSV, kui personali moodulit ei ole, siis valik Palk – Töötukassa -CSV).

- märtsi, aprilli ja mai TSD deklaratsioonis ei arvestata minimaalset sotsiaalmaksukohustust. Samuti ei arvestata märtsist aprillini palga kuukoondis minimaalset sotsiaalmaksukohustust, kuid juhul, kui töötasu makstakse järgnevas kuus, siis kehtib sama vastavalt veebruari, märtsi ja aprilli kuukoondis.

- lisatud võimalus lisada märtsi, aprilli ja mai kuukaardile töötajale Töötukassa poolt arvestatud töötasu hüvitis, et seda saaks arvesse võtta puhkusetasu, haigushüvitise ja teiste tasude arvutamisel.

Selleks tuleb kõigepealt lisada uus tasuliik, tasuliigi kirjeldamisel valida Eritunnus “Töötukassa töötasu hüvitis” (valikus viimane), Tulu kood 2015 valida 999 - Deklaratsiooniväline ja maksudes ainult tunnus “Keskmise arvestusse” (valik Palk - Põhiandmed – Tasu liigid)

Kui tasuliik on olemas, siis saab selle tasuliigi lisada töötajatele kuukaardile. Kui hüvitist saanud töötajaid on rohkem, siis saab andmeid kõige mugavamalt lisada veerus Kuu andmed oleva nupuga  . Avanenud aknas valida kuu ja tasuliik ning nupp  . Järgmises aknas saab sisestada summad, võimalik on lisada masstegevusega kõigile ühesugune summa, mida saa vajadusel siis muuta. Kui andmeid sisestatakse mitmes jaos, siis kindlasti valida jätkamisel nupp  (mitte Lisa, sest siis lisatakse valitud tasuliik veelkord kuukaardile) (valik Palk – Kuu andmed – Tasu liigid)

Tasuliik eritunnusega “Töötukassa töötasu hüvitis" ei kajastu palgalehel, aruannetes ega deklaratsioonil, kuid näidatakse päevatasude arvutuses ning prinditakse töötaja isikukontole.

* Seoses eriolukorraga maksab Haigekassa alates 13.03.2020 avatud haiguslehtede puhul töötajale 1.-3.haiguspäeva eest hüvitist. Kui tööandja oli senini maksnud ise 2. ja (või) 3.haiguspäeva eest, siis tuleb Kuu häälestuses teha parandus ja lisada uus rida kuupäevaga 13.03.2020 ja 4.päevast (valik Palk – Kuu häälestus – Tööandja haigusraha).

2. FINANTS, VARAD, OST

* Päevaraamatu lausendile, põhivara kaardile ja ostuarvele saab sisestus- ja muutmisaknas lisada manuse lohistades manuse faili avatud lehele “Manused”.

3. OST

* Kui ostureskontros on aruande tingimustes valitud ostuarvete Grupp, siis prinditakse see ka aruandele.

* Ostuarve lisamise aknas nupu  kasutamisel on arve valiku aknas aktiivne viimane arve.

4. OST, MÜÜK

* Ostu- ja müügireskontro aruannete akna laiust saab nüüd muuta (parem vaade näiteks teatiste aknas).

5. OST, MÜÜK, LADU

* Ostu- ja müügiarvete, müügi hinnapakkumiste, lao arvelevõtmise ja väljastamise saatelehtede, lao tellimuste, hinnapakkumiste ja laost-lattu saatelehtede olemasolevate sisuridade nihutamiseks ülespoole või allapoole on lisatud nupud  ja  .

6. MÜÜK

* Müügireskontro teatiste meilimisel saab meilida ka kliendi andmetes lehel “Isikud” sisestatud meiliaadressidele. Selleks tuleb eelnevalt müügi häälestuses märkida tunnus “Meilimisel kasutada ka isikute meiliaadresse” (valik Häälestus - Müük – Väljundvorm)

* Müügiarve lisamise aknas nupu  kasutamisel on arve valiku aknas aktiivne viimane arve.

 

7. SÜSTEEM

* Massmeilimisel klientidele on lisatud täiendavad tingimused: püsikliendi ja aktiivsuse tunnus (valik Verp – Massmeilimine).

* Abimenüüdesse on lisatud uus leht “Üldandmed”, kus on Isikud ja Riigid (valik Abimenüüd – Üldandmed).

* Andmebaaside koopia tegemisel saab nüüd kopeerimise aknas koopia salvestamiseks uue kataloogi luua. Selleks klikkida rea Kopeeritakse kataloogi lõpus olevale nupule  . Klikiga avaneb uus aken, kus valida arvuti, ketas ja kaust, kuhu luuakse uus kaust. Avanenud aknas klikkida nupule Make New Folder (Loo uus kaust) ja sisestada uue kausta nimi.

6.3.1.78 (05.03.2020)

1. FINANTS

* Kulude jaotuse koondaruannetesse on lisatud valiku “Konto-kulukoht" juurde võimalus printida aruanne ilma allkontodeta. Tunnuse "Ilma allkontodeta” märkimisel prinditakse konto üldsummad kulukohtade lõikes (valik Finants – Kulukohad - Koondid).

2. PALK

* Puudumise põhjusele on lisatud tunnus “Aktiivne", põhjuse valiku aknas näidatakse kasutuseloleval põhjusel veerus “Aktiivne” sümbolit “*”. Vaikimisi on kõik puudumise põhjused aktiivsed, põhjuse aktiivsuse tunnuse muutmiseks avada valiku aknas põhjuse real olles muutmise aken ja muuta tunnust “Aktiivne”. Töötabeli täitmisel põhjuste tabeli avamisel saab valida kas näidata kõiki, ainult aktiivseid või mitteaktiivseid põhjuseid. Tunnuse muutmiseks valida kas Abimenüüd – Palk – Puumise põhjused või Palk – Töötabel – Puudumise põhjuse valik.

* Lisatud uus väljavõte töötaja tulumaksuvaba summa kasutamise kohta (valik Palk - Muud tõendid - TMVaba kasutus).

* Palgalehe arvutusse saab lisada töötaja tulumaksuvaba summa ülekasutuse kontrolli, ülekasutusel antakse vastav hoiatus. Kontrolli kasutamiseks tuleb märkida palga häälestuses tunnus "TMVaba ülekasutuse kontroll palgalehe arvutusel” (valik Häälestus – Palk – Üldandmed)

3. MÜÜK

* Ühendusesisese käibe aruande VD koostamisel jäetakse välja ettemaksuarved

4. LADU

* Lao väljastamise koondarvetele lisatud võimalus näidata koostatud arvel kõigi koondarve saatelehtede ridu eraldi (valik Ladu – Väljastamine – Koondarved ridadega)

* Lisatud salvestatud inventuuri andmete eksport csv-faili (valik Ladu – Inventuur - Print – CSV).

* Kui laoarvestuses on kasutusel FIFO-meetod, siis saab arvelevõtmise ja väljastamise nimekirja aknas parema klikiga avanenevas menüüs valida “FiFo seosed” ja vaadata konkreetseid FIFO seoseid. Väljastamise nimekirjas näidatakse arvelevõtmisi, mille alusel väljastati. Arvelevõtmise nimekirjas näidatakse positiivsel arvelevõtmisel väljastamisi ja krediteerivaid arvelevõtmisi ning negatiivsel arvelevõtmisel krediteeritavaid arvelevõtmisi (valik Ladu – Arvelevõtmised / Väljastamised).

5. SÜSTEEM

* Täiendatud programmist meili saatmise häälestust võimalusega, et meili koopia aadressi olemaolu ei ole kohustuslik. Senini andis programm alati saatmisel hoiatuse, kui koopia aadress oli sisestamata, nüüd saab häälestuses märkida tunnuse “Ei kontrollita koopia aadressi olemaolu meilimisel” ja meilida ilma koopiata (valik Häälestus – Üldandmed - E-post).

6.3.1.77 (24.01.2020)

1. PALK / FINANTS

* Lisatud 2020.a deklaratsiooni TSD muudatused ja faili koostamine.

Lisa 6 muudatused:

 • real 6000 lisandus maksustamise ebakõla põhjustanud summa ja lisatabelis Lisa6_TP veerus C6240 lisandus valikusse selle kohta uus kood 623

 • real 6140 saab nüüd vähendada maksustatavat summat ka hübriidülekande tulemusena tekkinud välisriigis kinnipeetud tulumaksu võrra.

Lisa 7 muudatused:

 • lisandus uus rida 7014 - Väljaviidud vara (tulumaks lahkumisel) (TuMS §54 pt 5), see summa lisandus ka rea 7200 arvutusse

 • lisatabelisse Lisa7 Varjatud kasum lisandus uus veerg C7216 – Väljaviidud vara, mis maksustati real 7014. See summa lisatakse nii lisatabeli Varjatud kasum kui ka lisatabeli Lisa7 MVDIV veeru C7280 arvutusse.

2. OST

* Ostuarvete nimekirja aknasse on lisatud veerg “Ettem. jääk", kus ettemaksuarvetel näidatakse kasutamata ettemaksu summat ja samuti näidatakse arve lisamisel ettemaksuarve valikus kasutamata ettemaksu summat.

* Ostuarvete sisselugemisel arvekeskustest (Omniva, Fitek) masstegevusena (nupp  ) saab nüüd ostuarved automaatselt lausendada. See eeldab, et arvekeskuses on arve ridadele sisestatud kontod ning programmis on kirjeldatud ridadega arve automaatne lausend ja üldhäälestuses on märgitud ostuarvetel vaikimisi automaatlausendi moodustamise tunnus (valik HäälestusÜldandmed – Kanded). Masslausendamise kasutamiseks tuleb ostuarvete häälestuses märkida tunnus “e-arve massimport loob automaatselt lausendid” (valik Häälestus – Ostuarved – Arved).

* e-arvete importimisel arvekeskusest või failist saab nüüd maha võtta hinna/koguse vigade logimise akna. Kui e-arve real puudub kogus või ühikuhind, siis programm arvutab ise need numbrid ja seni anti ka alati veateade logiaknas. Kui seda ei soovita näha, siis saab ostuarvete häälestuses märkida tunnuse “e-arve import ei teavita hinna/koguse veast” (valik Häälestus – Ostuarved - Arved)

3. MÜÜK

* Lisatud võimalus kasutada arvel mitut ettemaksuarvet ja ettemaksuarve valikus näidatakse kasutamata ettemaksu summat.

* Müügiarvete häälestusse lisatud võimalus valida tegevus määramata tähtajaga arve salvestamisel, kas Salvesta, Küsi kinnitust või Anna viga (valik Häälestus - Müügiarved – Muu häälestus). Maksetähtaja kontroll ei rakendu sularahas ja kaardimaksega tasutavatele arvetele.

4. KULUDE PERIODISEERIMINE

* Uue kulude periodiseerimise objekti sisestamisele lisatud võimalus teha olemasolevast koopia. Selleks minna objektide nimekirjal kopeeritavale objektile, teha sellel real hiire parem klikk ja valida Lisa koopia.

6.3.1.76 (20.12.2019)

1. PALK

* Täiendatud osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) puhkusetasu arvutamist. Töötaja andmetesse lehele “Vähenenud töövõime" on lisatud veel teine alguskuupäev. Kui eelmises versioonis kasutati nii puhkusepäevade arvutamiseks kui ka sotsiaalmaksu vähendamise alguskuupäevaks sama kuupäeva, siis nüüd saab sisestada eraldi kuupäevad: töötaja vähenenud töövõime alguse kuupäeva puhkusepäevade arvutamiseks (“Algus puhkus") ja Töötukassa otsuse kuupäeva tööandja sotsiaalmaksu vähendamiseks ("Algus sotsmaks”) . Põhiline põhjus, miks need kuupäevad võivad erineda, on see, et töötaja ei teata tööandjale õigeaegselt vähenenud töövõimest.

2. MÜÜK

* Arve ja hinnapakkumise sisetamisel saab nüüd lisada ka uue rea juba sisestatud ridade vahele. Vahele saab lisada kas klikiga nupul Ins või klaviatuurilt klahviga Insert. Uus rida lisatakse aktiivse rea ette.

6.3.1.75 (05.12.2019)

1. FINANTS

* Käibedeklaratsiooni koostamisel näidatakse nüüd arvutatud käibemaksu ja päevaraamatu kannetelt summeeeritud käibemaksu vahesummat.

2. PALK

* Kuu häälestusse on lisatud 2020.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2020.a on muutused järgmised:

 • alampalk 584 eurot,

 • sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 540 eurot,

 • lapsepuhkuse päevatasu 27.70.

* Alates 01.10.2019 muutus kord, kuidas hüvitatakse tööandjatele osalise või puuduva töövõimega töötaja (sh töövõimetuspensionäri) ja alaealise töötaja puhkusetasu. Uue korra järgi hüvitatakse tööandjatele puhkusetasu tööle asumise ja töösuhte lõpetamise kalendriaastal võrdeliselt töötatud ajaga. Lisaks jõustus alates 1. juulist 2019 muudatus, mille kohaselt hüvitab sotsiaalkindlustusamet tööandjale puhkusepäevade tasu ka juhul, kui puhkusepäevad on töölepingu lõpetamisel kasutamata jäänud.

Arvesse võttes eelnevalt nimetatud muudatusi, on programmis tehtud vastavad täiendused:

 • Töötaja andmetesse lehele “Puhkus” on lisatud 2 uut veergu “sh Lisapuhkuse normpäevi” ja “sh Lisapuhkuse päevi” ning lehele “Tööleping" on lisatud Puhkusekopensatsiooni päevade arvule väljad "Vähenenud töövõimega töötaja puhkus" ja "Alaealise puhkus”. Puhkusekompensatsiooni päevade arvutamisel võetakse arvesse töötaja tööleasumise ja lahkumise aega, vähenenud töövõime algust ja lõppu, täisealiseks saamise aega ning juba kasutatud lisapuhkuse päevi.

 • Tasuliikide kirjeldusse on lisatud 2 tasuliigi eritunnust: "Osalise või puuduva töövõimega töötaja puhkusekompensatsioon" ja "Alaealise puhkusekompensatsioon”.

 • Puhkusereservi aruannetes on nimetatud lisapuhkused eraldi välja toodud.

* Lisatud võimalus koostada maksekorraldusi tööandja poolt töötaja eest III pensionisamba summa ülekandeks Pensionikeskusele. Eelnevalt tuleb lisada uus klient Pensionikeskus, kliendi andmetes tuleb lisaks pangakonto andmetele sisestada lehel "Makseinfo" väljale “Mk info" III sammast tähistav töötluskood 30101119828. Töötaja andmetes lehel “Kinnipidamised” tuleb eritunnusega kinnipidamisele (Pensioni III sammas) valida väljale "Kellele" klientidest Pensionikeskus ja sisestada töötaja viitenumber. Maksekorraldused saab koostada nupu  alt valides “Pension III".

3. OST

* Kreeditarvel on nüüd avatud nupp “Arve seis" ja sealt saab lisada kreeditarve tagasimakse, aga muuta/kustada maksekorraldusega tasumist ei saa. Kreeditarve tagasimakse saab samuti lisada ostuarvete nimekirjas nupuga “Tasumine”.

4. MÜÜK

* Korrigeeritud ettemaksuarvega seotud müügiarve väljundvormi. Nüüd näidatakse arvel ka peale ettemaksu mahaarvamist jäävat summat ja käibemaksu.

5. LADU

* Väjastamise saatelehtede nimekirja aknas saab saatelehest koopia teha, valides hiire parema klikiga avanevas aknas "Koopia".

6. SÜSTEEM

* Bürooversiooni registreerimiseks ei ole registreerimise võtme saamiseks enam vaja pöörduda Gaiasofti poole, vaid seda saab teha veebiteenuse kaudu litsentsi installeerimisel või Verp6.3 Teenuse Haldamises.

6.3.1.74 (20.09.2019)

1. VARAD / OST

* Põhivara soetamise ostuarve automaatse lausendi salvestamisel avatakse uue põhivara lisamiseks põhivara kaart, kuhu nüüd salvestatakse automaatselt viide sellele ostuarvele. Selle eelduseks on, et finantsi häälestuses lehel “Varad" on kirjeldatud põhivara konto(d) (valik Häälestus – Finants – Varad). Salvestatud ostuarve number on näha põhivara kaardi lehel "Üldinfo", sellele klikkides saab avada ostuarve (valik Varad – Põhivara - Üldinfo).

2. OST

* Välisarve tasumiselt maksekorraldase koostamisel maksekorralduse selgitusse pannakse ingliskeelne tekst.

* Tasumiste loomisel masstegevusena saab nüüd tasumisi luua ka tasumise tähtaja kuupäevaga (valik Ost – Loo tasumised).

* Ostuarvete impordil e-arvetena saab maha võtta hoiatuse ostuarve real puuduva hinna ja/või koguse kohta. Kui selline viga esineb, siis arvutab programm ise rea summa järgi vastavad väärtused (valik Häälestus – Ost – Arved).

3. MÜÜK

* Arve printimisel saab nüüd arvetele, mis ei ole välisarved, häälestada, kas arvele printida tellija (kliendi) äriregistri kood ja käibemaksukohustuslase number. Seni prinditi käibemaksukohustuslase number arvele alati, kui kliendi andmetes oli number sisestatud (valik Häälestus – Müügiarved - Väljundvorm).

* Kui arve päises lehel Väljunvorm on märgitud tunnus “E-arve kliendile” või “E-arve maksjale”, siis arve meilimisel tuleb ekraanile eelnevalt meeldetuletus, et arve peaks saatma e-arvena. Samas on siis võimalik valida, kas saata ainult e-arvena, e-arvena ja e-meilina või ainult e-meil.

* Laekumiste aruandele lisatud valik “Kuupäevade lõikes” (valik Müük – Aruanded – Laekumised – Grupeerimine).

4. ÜHISTU

* Lisaks veenäitudele saab nüüd csv-failiga importida ka elektri- ja gaasiarvestite näitusid (valik Ühistu - Kuu andmed - Korterite elektriarvestid / Korterite gaasiarvestid).

* Ühistu standardarvele prinditakse viimase laekumise summa ja kuupäev. Kui ei seda arvel ei soovita näha, siis saab müügiarvete häälestuses tunnuse “ Prindi ühistu arvel viimane laekumine” maha võtta (valik Häälestus – Müük – Väljundvorm).

5. SÜSTEEM

* Gaiasoft kaughalduse programmi allalaadimisele on lisatud võimalus, et kaughaldus laetakse automaatselt kasutaja Downloads (Allalaadimised) kausta (kui seda veel ei ole seal) ja siis avatakse Downloads (Allalaadimised) kaust. Kaustas tuleb käivitada GaiasoftKaughaldus.exe (Valik Abi – Programmist – real Kaughaldus parem klikk - Laadi alla).

* Kasutaja õiguste klasside kirjeldusse on lisatud finantsi kasutajale täiendav piirang lisamise/muutmise ja vaatamise õigusele - kasutaja saab vaadata/muuta ainult automaatseid lausendeid ja seda moodulis, kus need koostati.

6.3.1.73 (10.07.2019)

1. PALK ja PERSONAL

* Kuu andmete sisestamisel tasu liikide lõikes saab nüüd kõigile automaatselt sisestada ühesuguse summa (valik Palk – Kuu andmed - Tasu liigid).

* Personali aruannetesse on lisatud lõpetamata kogumispensioniga pensionäride nimekiri (valik Palk – Personal - Aruanded - Nimekirjad - Pensionärid kogumispensioniga).

2. OST

* Ostuarvete tasumiste lisamisel näidatakse ka osaliselt või täielikult sidumata kreeditarveid, mida saab kasutada arve tasumiseks ja mis vähendavad ülekandmisele kuuluvat summat. Maksekorraldusel näidatakse lisaks tasutud arvetele ka kasutatud kreeditarveid (valik Ost - Tasumised).

* Ostuarve impordil e-arve failist või otseliidestusega arvekeskusest genereeritakse automaatselt ümardusrida, kui ridade summa ei võrdu arve üldsummaga (valik Ost – Ostuarved – Impordi e-arved kataloogist).

3. MÜÜK

* Müügiarvele lisatud lehele Maksmine kolmas oma pank, mille saab vaikimisi määrata müügi häälestuses lehel “Arved” (valik Häälestus Müügiarved – Arved).

* Kui programmi VERP litsentsis on e-arve xml-faili koostamine, siis saab soovi korral lisada automaatselt arve meilimisel manusesse e-arve xml-fail. Eelnevalt tuleb siis müügiarvete häälestuses lehel Väljundvorm märkida tunnus “Meilimisel lisa meilile e-arve XML” (valik Häälestus – Müügiarved – Väljundvorm).

4. ÜHISTU

* Korterite nimekirja väljatrükki lisatud üldpindala ja köetav pind (valik Ühistu - Aruanded - Korterite andmed).

5. SÜSTEEM

* Registrist kliendiotsingu valikust on eemaldatud Inforegistri REST päringu võimalus, kuna Inforegister muutis oma tarkvara ja tasuta päringu võimalust enam ei ole. Endiselt saab Äriregistrist kliendi andmeid otsida, kas tasuta lihtpäringuga (vähem andmeid) või tasuta lepingu sõlmimisega (rohkem andmeid). (valik Häälestus – Üldandmed - Kliendiotsing).

* Äriregistri kliendipäringuga loetakse nüüd ka tunnus, kas klient võtab vastu e-arveid. Vastav tunnus märgitakse kliendi andmetes lehel E-arved.

* Nupuga  tekstivälja otsingu tingimustele lisatud võimalus otsida “Sisalduvusega”.

* Kui pangakonto väljavõtte impordil leitud klient kuulub müügiketti (kirjeldatud kliendi andmetes lehel Muud), siis pannakse kliendiks automaatselt müügiketi firma (valik Verp – Import - Muud - Kontoväljavõte).).

6.3.1.72 (21.05.2019)

1. FINANTS

* Korrigeeritud TSD Lisa 7 rea 7217 (dividendide tulumaks) summa arvutamist, kuna ümardamisega võis tekkida 1 sendine erinevus võrreldes e-maksuameti arvutatud summaga.

2. PALK

* Töötajate nimekirja aknas nupu  all csv-faili koostamisse on nüüd võimalus lisada faili e-maili aadress.

* Muudetud on igakuist statistika aruannet “Palk ja tööjõud" vastavalt 2019.a kehtivale vormile. Tasu liikide kirjelduses on lisatud statistika aruande tunnuse "Tunnus 2" uued väärtused, mis võimaldavad täpsemalt tasusid aruande koostamisel arvesse võtta (Palk – Tasu liigid - Statistika).

3. MÜÜK

* Müügiarvest e-arve faili koostamisel (salvestamisel kõvakettale) pannakse arvete nimekirja aknas veergu "E" tunnus “Fail” ja veerus "Saadetud" näidatakse koostamise kuupäeva ja kellaega. Enne versiooni uuendust tehtud e-arvetel seda tunnust ei ole.

* E-arve saatmisel otseliidestusel arvekeskusega (Omniva, Fitek, Telema) näidatakse arvete nimekirja aknas veerus "Saadetud" arvekeskusesse saatmise ja seal edukalt vastuvõtmise kuupäeva ja kellaaega.

* Võlahoiatuse printimisel näidatakse sidumata laekumiste summad eraldi välja ja ei võeta tasumata arvete ja kreeditarvete üldsumma arvutamisel arvesse (valik Müük – Aruanded - Teatised - Võlahoiatus).

6.3.1.71 (20.03.2019)

1. FINANTS / PALK

* INF1 täitmiseks on lisatud mitteresidendist saaja kliendi andmetesse väli "Reg kood", kuhu tuleb sisestada füüsilise isiku isikukood või mitteresidendist juriidilise isiku registrikood (ametlik kood), mida kasutatakse väljamakse saaja identifitseerimiseks tema elu-või asukohariigi (residendiriigi) maksukohustuslaste registris. Et see väli nähtavaks muutuks, peab mitteresidendist saajal kliendi andmetes olema valitud “Riik". Kui riik on valitud, siis saab selle välja kõrvale sisestada mitteresidendi registrikoodi (isikukoodi) asukohariigis. Kui "Riik" on tühi või “EE”, siis on tegemist residendist saajaga ja seda välja ei näidata. Väljale Registrikood sisestada mitteresidendist füüsilisel või juriidilisel isikul talle Eestis väljastatud isikukood või EMTA poolt väljastatud registrikood (Isikukood).

* Lisatud alates 2019.a kehtiva INF1 printimine.

2. PALK

* Maksude koondile saab printida palgalehtede numbrid, mille alusel koond koostati.

* Kuukaardi arvutamisel puhkusetasu asendamise dialoogis näidatakse nüüd ka kuud ning uue ja vana tasu summat.

* Tasude jaotuse koondis lisatud kulukohtade filter (valik Palk - Kulukohad - Print) .

* Palgast koostatud massmakses saab nüüd SEPA välismakset teha ilma, et töötajale oleks andmetesse valitud välispank, piisab ainult välispanga SWIFT koodi sisestamisest.

3. OST

* Ostuarvete aruannetes saab sarnaselt müügiaruannetega mugavalt valida kindlat perioodi, selleks tuleb teha klikk allajoonitud sõnale “Vahemik”. Valikus on jooksev kuu, eelmine kuu, jooksev aasta, eelmine aasta.

4. MÜÜK

* Müügiarvete häälestusse on lisatud vaikimisi laekumiste sisestamise akna vormi valik (Ühe arve laekumine või mitme arve laekumine) (valik Häälestus – Müügiarved - Laekumised).

* Võlahoiatuse koostamisele võetakse võlasumma arvutamisel nüüd arvesse ka on sidumata kreeditarved ja sidumata laekumised, varem ainult tasumata arved (valik Müük – Aruanded - Teatised - Võlahoiatus).

5. LADU

* Lao häälestusse lisatud väljastamise saatelehe printimise tunnus “Prindi saateleht hindadeta" (valik Häälestus - Ladu - Väljastamise saatelehed).

* Lao hinnapakkumise sisureal saab nüüd teksti kustutada ka DEL klahviga.

6. ÜHISTU

* Korteri andmetesse lehele Arvestid on lisatud Kaugloetava arvesti tunnus. Tunnust kasutatakse veenäitude veebirakenduses.

7. SÜSTEEM

* Müügi- ja ostuarvete, müügi hinnapakkumiste ning lao saatelehtede ja tellimuste ridade lisamisel on võimalik nüüd ridasid vahele lisada. Selleks on muudetud Insert klahvi funktsionaalsust. Kui varem lisas Insert klahv alati uue rea lõppu, siis nüüd lisatakse uus rida Insert klahviga aktiivse rea ette ja sinna jääb see rida ka pärast salvestamist.

* Klientidele saab genereerida automaatselt tellija viitenumbri. Selleks tuleb üldandmete häälestuses määrata viitenumbri pikkus ja prefiks (valik Häälestus – Üldandmed – Muu häälestus). Viitenumbri saab genereerida kliendi andmete aknas Tellija viitenumbri välja kõrval oleva nupuga . Müügiarve koostamisel tõstetakse viitenumber kliendi andmetest arve lehel Üldinfo olevale väljale Viitenr.

* Meilimise aknas saab nüüd saaja e-posti aadressi kustutada kasutades DEL klahvi.

6.3.1.70 (28.01.2019)

Alates 20.11.2018 on Gaiasoft OÜ TELEMA sertifitseeritud tarkvarapartner.

1. FINANTS

* Lisatud 2019.a deklaratsiooni TSD muudatused ja faili koostamine. Muudatused on Lisa 7-s ja INF1-s seoses dividendide maksustamise muutumisega. INF1 uus väljatrükk on veel töös ja lisandub järgmisse versiooni, vajadusel saab selle printida e-maksuametis.

2. PALK

* Kahjuks oli sattunud versiooni 6.3.1.68 palga moodulis kuu häälestusse 2019.a ridade lisamisse väike viga. See viga puudutab ainult neid firmasid, kes olid 2018.aastal määranud haigusraha protsendiks 70% asemel suurema protsendi, näiteks 100%. 2019.a lisamisel kirjutati see protsent uuesti 70%-ks nii 2018.aastal kui ka lisatud 2019.aastal. Palume õige protsent uuesti sisestada.

3. ÜHISTU

* Alates 2018.aastast on korteriühistutel kohustuslik esitada majandusaasta aruandes korteriomandite majandamiskulude suurus (Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse §51 lõige 3). Programmi on lisatud korterite majandamiskulude aruanne, mis koostab csv-faili, mille saab salvestada Exceli failina ja ettevõtjaportaali e-aruandluskeskkonnas aruande tabelisse importida (valik Ühistu-Aruanded-Majandamiskulud). Aruande koostamisel eeldatakse, et ühistu arvete sisuridadel on koodid ja need koodid on kirjeldatud sisuridade abimenüüs. Abimenüüs lisati sisureale uus tunnus "Korteri majandamiskulu", mis on vaikimisi märgitud. Kui antud koodiga sisurida ei ole vaja majandamiskulude aruandes arvesse võtta, siis eemaldada tunnus (valik Abimenüüd-Müügiarved-Müügiarvete sisuread). Aruandendesse ei võeta arve ridu, millel puudub kood või real olev kood ei ole kirjeldatud abimenüüs.

Aruande koostamisel sisestada periood ja aastaaruande faili koostamiseks märkida “Aastaaruande fail” ja valida nupp  . Kui tunnust ei märgita, siis on csv-failis kõigi korterite üldsumma näidatud koodide lõikes.

6.3.1.69 (04.12.2018)

1. FINANTS

* Uus majandusaasta genereeritakse automaatselt, kui lisada uus lausend viimasele kirjeldatud majandusaastale järgnevasse aastasse ja see viimane majandusaasta vastab kalendriaastale.

2. OST

* Lisatud ostuarvete import e-arve failist (valik Ost–Lisa–Impordi e-arved kataloogist). Eelnevalt tuleb häälestuses valida e-arvete kaust (valik Häälestus-Üldandmed-E-arved).

3. MÜÜK

* Sisuridade aruandele lisatud filter “Müügimees" (valik Müük-Aruanded-Arvete sisuread).

6.3.1.68 (27.11.2018)

Alates 20.11.2018 on Gaiasoft OÜ TELEMA sertifitseeritud tarkvarapartner.

1. PALK

* Kuu häälestusse on lisatud 2019.a kalender (päevad, maksuprotsendid, summad ja pühad). Alates 2019.a on muutused järgmised:

 • alampalk 540 eurot,

 • sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär on 500 eurot,

 • täiendava lapsepuhkuse päevatasu 25.61.

Kui peaks toimuma veel muudatusi (näiteks alampalga summas, mida valitsus ei ole veel oma määrusega kehtestanud), siis tuleb kalendris teha vastavad parandused.

* Puhkusereservi ja puhkusekompensatsiooni arvestamisel saab nüüd kasutamata puhkusepäevade arvu arvutada ka komakohaga. Selleks tuleb eelnevalt palga häälestuses lehel Alusta sisestada tabelisse uue arvestamise algusaasta ja täpsus (valik Häälestus – Palk – Alusta).

* Alates 01.01.2019 on kohustuslik töötamise registris töötajale määrata amet ja seda uue 8-kohalise koodiga ametite klassifikaatori järgi. Varasem klassifikaatori kood oli 4-kohaline, vanale klassifikaatorile lisandunud 4 kohta täpsustavad ametit. VERP-is on senine ametite klassifikaator asendatud uuega ja sealt saab töötajale uue ameti ISCO koodi valida (valik Palk – Töötajad – Tööleping –Ametid/Allüksused ja kinnitada valik nupuga [Kehtesta] ). Täpsemat infot saab Maksu- ja Tolliameti kodulehelt

* Kuukaartide nimekirja aknasse lisatud tasude ja kinnipidamiste arvutatud üldsummad.

* Deklaratsiooni INF14 on lisatud leht Tervisekulud. Alates 2018.a saab tööandja vastavalt TuMS § 48 lõikes 5 sätestatud tervise edendamise kulusid maksuvaba piirmäära ulatuses töötajale maksuvabalt hüvitada. Deklaratsiooni andmetes tuleb sisestada aastas töötajatele tervise edendamise kulude katmise üldsumma ja töötajate arv. Deklaratsioon tuleb esitada järgmise aasta 1.veebruariks.

* Täiendatud kuukaardil arvestatud tasude aruannet “Tasud liigiti”. Aruannet saab lisaks järjestikusele nimekirjale koostada ka kuude lõikes või koondsummadega. Kõiki aruandeid saab printida allüksuste lõikes.

* Taastatud neto-brutopalga tabeli printimine, printida saab alates 2018.aastast.

2. MÜÜK

* Müügiarvete nimekirja aknasse lisatud veerg “Ettem.jääk”, kus näidatakse ettemaksuarvete kasutamata jäägi summat.

* Müügiarvete massmeilimisel saab nüüd vajadusel saata uuesti ka neid arveid, mis on juba olid varem meilitud . Enne saatmist küsitakse arvete uuesti meilimise kohta kinnitust.

6.3.1.67 (28.09.2018)

1. PALK

* Tasuliikidesse on lisatud uued eritunnused “Hoolduspuhkus" ja “Alaealise põhipuhkus”.

Tunnus “Hoolduspuhkus” tuleb valida puhkuse tasuliigile, millega makstakse alates 01.07.18 sügava puudega täisealise isiku hooldajale või lähedasele täiendavate puhkusepäevade eest tasu. TLS § 651 järgi on võimalik kalendriaastas saada kuni 5 tööpäeva puhkust, mille eest maksab tasu tööandja vastavalt alampalga määrale (2018.a 23,62 eurot päeva kohta) ja pärast puhkuse kasutamist taotleb tööandja selle summa Sotsiaalkindlustusametilt tagasi. Selle tasuliigi kirjeldamisel valida koodiks 16 ja maksudest märkida ainult tulumaks..

Tunnus “Alaealise põhipuhkus” tuleb valida puhkuse tasuliigile, millega makstakse alaealisele lisaks 28 kalendripäevale veel 7 kalendripäeva põhipuhkust. Pärast puhkuse kasutamist taotleb tööandja selle summa Sotsiaalkindlustusametilt tagasi. Selle tasuliigi koodiks valida 16 ja maksudest märkida ainult tulumaks..

Eelnimetatud puhkusetasu liikidega puhkuse perioodi sisestamisel tuleb eelnevalt kirjeldada ka töötabeli uued puudumise põhjused, valides uue puudumise tunnuseks vastavalt kas “Hoolduspuhkus" või “Alaealise põhipuhkus".

* Mõnede tasuliikide ja puudumiste põhjuste eritunnuste nimetusi on ajakohastatud (vana -> uus):

 • Töövõimetuspensionäri puhkus -> Osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus

 • Täiendav lapsepuhkus -> Lapsepuhkus (3 või 6 tööpäeva)

 • Puudega lapse puhkus -> Puudega lapse vanema puhkus

* Sotsiaalkindlustusametile esitatava andmiku “Riigieelarvest puhkusetasu ja keskmise töötasu hüvitamise taotlus” uus vorm. Hoolduspuhkuse korral tuleb hooldatava isiku andmed sisestada töötaja personaliandmetesse lehele “Perekond”.

2. OST

* Ostuarvete tasumiste impordil pangakonto väljavõttest salvestatakse tasumise juurde oma panga tähis, mille alusel täidetakse tasumise automaatses lausendis kreeditkonto ettevõtte pangarekvisiitides kirjeldatud panga konto ja allkontoga.

3. MÜÜK

* Hinnapakkumise printimisele lisatud võimalus printida see ilma lõppsummata, selleks tuleb märkida hinnapakkumisel lehel Üldinfo vastav tunnus.

4. TELEMA

* Lisatud Telema REST API –i kaudu dokumentide lugemisel sessiooni logimine ja dokumetide saatmisel sessiooni info ja dokumendi logimine.

* Telemast loetud arve (saatelehe) sessioonide infot saab vaadata ostuarvete, müügiarvete ja lao saatelehtede nimekirjal olles parema hiireklikiga, valides avanevast menüüst “Telema API sessioonid".

6.3.1.66 (25.07.2018)

1. TELEMA

* Lisatud tugi andmevahetuseks TELEMA-ga kasutades TELEMA REST API –t.

6.3.1.65 (06.06.2018)

1. FINANTS

* Päevaraamatu lausendile saab lisada manuseid, lausendite nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui lausendile on lisatud manus. Manuse lisamiseks või vaatamiseks tuleb lausend avada ja minna lehele Manused. Manuse saab avada topeltklikiga manuste tabeli real.

* Päevaraamatu lausendite nimekirja aknas filtreeritud lausendite printimisel on raportil ka filtri väärtused (Päevaraamat – Vaatamine – Print – Filtri print).

2. PALK

* Töötaja andmetesse saab lisada manuseid, töötajate nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui andmetesse on lisatud manus. Manuse lisamiseks ja vaatamiseks tuleb avada töötaja andmetes valida leht Manused.

* Palgalehele saab lisada manuseid, palgalehtede nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui palgalehele on lisatud manus. Manuse lisamiseks ja vaatamiseks tuleb minna nimekirjas soovitud palgalehele ja valida nupp .

* Mitteresidendi andmetes ei ole residentriigi kood enam kohustuslik (Töötajad – Mitteresidendi andmed).

3. OST

* Ostuarve lisamisel loetakse arvele kulukohad kliendi andmetest lehelt Kulukohad.

* Tasumiste lisamise aknasse on lisatud nupp (summa näitab valitud hankija kasutamata kreeditarvete üldsummat), mis võimaldab tasuda hankija arveid kasutamata kreeditarvetega.

4. MÜÜK

* Müügiarvete abitegevustesse on lisatud võimalus tuua ekraanile nupuga klientide lõikes ettemaksuarvete jääkide nimekiri (Müük – Abitegevused – Ettemaksuarvete jäägid).

5. SÜSTEEM

* Klientide nimekirja aknasse on lisatud kiirotsing Isiku otsing (F6). Väljale sisestatud isiku nime otsitakse klientide andmetest kontaktisikute lehelt Isikud.

6.3.1.64 (29.03.2018)

1. FINANTS

* Lausendi muutmise aknas saab nüüd vahetada Deebeti-Kreediti määrangut ka juhul, kui ühele poolele on sisestatud mitu rida (näiteks kui on lausendis ekslikult sisestatud 1 deebet ja mitu kreeditit, peaks aga olema 1 kreedit ja mitu deebetit).

2. PALK

* Lisatud võimalus palgast tehtava massmaksega teha ülekanne ka välispanka. Selleks peab see välispank olema lisatud pankade abimenüüsse ja välispanga kontoga töötaja andmetes lehel Pank tuleb valida pank pankade abimenüüst (massmakse puhul ei piisa ainult SWIFT koodi sisestamisest töötajate andmetes).

3. PANK

* Lisatud maksekorralduse kustutamisele lausendi kustutamise tugi.

4. MÜÜK

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui arvele on lisatud manus. Manuse vaatamiseks tuleb arve avada. Samuti on lisatud see tunnus filtrisse (tähis M).

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud arve päise kulukohtade veerud ja samuti on filtrisse lisatud kulukohad.

* Nüüd saab arve nimekirjast parema klikiga koostada koopia ka süsteemivälisest arvest.

* Arve sisureale lisatud konto ja allkonto. Kui arve rida valitakse ridade abimenüüst, siis tõstetakse abimenüüst reale konto, allkonto ja kulukohad. Vajadusel saab neid arvel muuta. Kontot, allkontot ja rea kulukohti kasutatakse ridade alusel tehtavas automaatlausendis.

* Aruannetes on võlahoiatuse teate koostamisele lisatud kulukohtade filter (kulukohad võetakse arve päisest) (valik Müük – Aruanded – Teatised - Võlahoiatus).

* Sisuridade aruannetesse on lisatud võimalus printida arved koos sisuridadega. Selles aruandes näidatakse kõiki valitud vahemiku ja valitud kliendi või kõigi klientide arveid koos sisuridadega. Samuti saab koostada sama aruande csv-failina, valides aruande koostamise aknas nupu .

* Müügiarvete abitegevustes on nüüd võimalus lisada masstegevusena tasumata arvetele uus viivise protsent (valik Müük – Abitegevused – Uus viiviseprotsent).

* Lisatud uus automaatlausend “Müügiarve km erikorra alusel” (valik Häälestatavad andmed – Automaatsed lausendid). Kui müügiarvel on lehel Käibemaks märgitud tunnus “Üldsumma ilma käibemaksuta”, siis avatakse lausendi koostamiseks automaatselt lausend “Müügiarve km erikorra alusel”. Kui praegu on kirjeldatud käibemaksu erikorraga arve (näiteks metallimüük) jaoks automaatne lausend ühena müügiarvete lausenditest, siis nüüd on vaja kirjeldada see uus automaatlausend.

5. OST

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui arvele on lisatud manus. Manuse saab avada arvet avamata nupuga . Samuti on lisatud see tunnus filtrisse (tähis M).

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud arve päise kulukohtade veerud ja samuti on filtrisse lisatud kulukohad.

* Ostuarve reale on lisatud konto ja allkonto. Kui ostuarve sisurida valitakse sisuridade abimenüüst, siis tõstetakse abimenüüst arve reale ka konto ja allkonto. Vajadusel saab neid arvel muuta. Kontot, allkontot ja rea kulukohti kasutatakse ridade alusel tehtavas automaatlausendis.

* Ostuarve automaatlausendi koostamise aknasse on lisatud nupp . Nupule klikkides avatakse aken, kus on nimekiri sama hankija kõikidest lausenditest, mis on avatud perioodis, sama dokumendi koodiga, sama deebetkontoga ja sama kreeditkonto ja allkontoga. Nimekirjast lausendi valimisel kirjutatakse avanenud automaatlausend koopiaga üle. Eelkõige on see mõeldud selliste perioodiliste arvete lausendamiseks, milles lausendi kulupool (deebet) on detailselt jagatud.

* Lisatud uus automaatlausend “Ostuarve km erikorra alusel” (valik Häälestatavad andmed – Automaatsed lausendid). Kui ostuarvel on lehel Tingimused märgitud tunnus “Üldsumma ilma käibemaksuta”, siis avatakse lausendi koostamiseks automaatselt lausend “Ostuarve km erikorra alusel”. Kui praegu oli kirjeldatud erikorra alusel käibemaksuga arve jaoks automaatne lausend ühena ostuarvete lausenditest, siis nüüd on vaja kirjeldada see uus automaatlausend.

* Lisatud võimalus masstegevusena koostada ostuarvetele tasumisi/maksekorraldusi. Masstegevuseks valida ostureskonto aknas nupp , millega avaneb aken tasumata arvete nimekirjaga. Tasumisele kuuluvate arvete ja tasutavate summade määramiseks on 2 võimalust: kas teha topeltklikk väljale “Maksta” või kasutada filtrit ja sellega koostada tasumisele kuuluvate arvete nimekiri ja teha siis klikk nupule . Vajadusel saab tasumise summasid korrigeerida. Nupuga koostatakse tasumised ja maksekorraldused (kui ostuarvete häälestuses lehel Tasumised on märgitud tunnus “Teha maksekorraldus panka”).

6. VARAD

* Põhivarade nimekirja aknasse on lisatud veerg “M”, kus on “*”, kui kaardile on lisatud manus. Manuse vaatamiseks tuleb põhivara kaart avada. Samuti on lisatud see tunnus filtrisse (tähis M).

7. ÜHISTU

* Korteri andmetes saab nüüd kõiki pindalasid sisestada täpsusega 3 kohta peale koma.

* Korteri andmetesse lisatud arvesti number (valik Ühistu – Korteri andmed – Arvestid). Seda kasutatakse kaugloetavate veemõõtjate näitude impordil programmi. Kui teil on kaugloetavad veemõõtjad ja soovite näite lugeda programmi, siis võtke palun meiega ühendust.

6.3.1.63 (24.01.2018)

1. PALK

* Töötaja põhiandmetes lehelt Muudon eemaldatud tunnus “Sots.maksu erand” (seda kasutati juhul kui sotsmaksu ei arvutatud kuumääralt, kuigi tulumaksuvaba kasutati, näiteks kooliõpilased, üliõpilased). Kuna tulumaksuvaba arvestamine või mittearvestamine ei ole programmis enam seotud sotsiaalmaksu arvestamisega, siis nüüd piisab, kui sotsiaalmaksu erandi puhul lehel Palgaandmed tunnust “Sots.maks kuumääralt” ei märgita. Töötajal, kellel praegu oli märgitud “Sots.maksu erand”, võeti programmi uue versiooni installeerimisel automaatselt maha tunnuse “Sots.maks kuumääralt” märgistus.

Uue töötaja lisamisel on tunnus “Sots.maks kuumääralt” vaikimisi märgitud. Kui kuumääralt ei arvutata sotsiaalmaksu, siis tunnus eemaldada (kui on tegemist sotsiaalmaksu erandiga või töötajal on teine töökoht, kus makstakse kuumääralt). Valik Palk – Töötajad - Palgaandmed

* Lisatud neto-bruto palga arvestus 2018.a jaoks.

2. MÜÜK

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud perioodi filtrisse “Eelmise kalendriaasta algusest”, filtri saab avada parema hiireklikiga.

* Arvele on lisatud võimalus, kasutada erinevatel perioodidel erinevaid viivise protsente. Hetkel on see aktuaalne ühistu arvete viiviste puhul, sest alates 2018.a on lubatud viivis on 0,02% varasema 0,07% asemel. Selleks on lisatud arve sisestusaknasse leht “Viiviseprotsendid”, kus saab tabelisse sisestada kehtiva intressimäära ja kehtivuse vahemiku.

*Viivisearvete loomisele lisatud kulukoha filtri tugi.

3. OST

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud perioodi filtrisse “Eelmise kalendriaasta algusest”, filtri saab avada parema hiireklikiga.

* Ostuarve lisamise aknas hankija valimisel ja sisestatud arve vaatamisel näidatakse probleemse hankija (kliendi andmetes on märgitud tunnus “Probleemne klient”) nimi punasega.

* Ostuarve aruannetesse lisatud võimalus printida arvete nimekiri kas koos äriregistri koodiga või KMKR numbriga. Kui kumbagi neist ei soovita, siis prinditakse vastavalt häälestusele kas veerg Viivise protsent või veerg Kandenumber. Valik Ost – Aruanded – Arved.

4. VARAD

* Põhivara kaardile saab lisada manuseid, näiteks passi koopia pdf-faili. Manuse suurus on hetkel piiratud 2 Mbaidiga. Manuse lisamiseks valida Varad-Lisa/Muuda - Manused, kus nupuga saab valida vajaliku faili.

5. SÜSTEEM

* Ettevõtte põhiandmetesse lisatud väli “Oma nimi e-arvel” (pikkus 100 sümbolit), mille täitmise ja kasutamise vajadus võib tekkida seoses nime pikkusega. Praegu võetakse e-arvele ettevõtte oma nimi kas litsentsist või administraatoris kirjeldatud büroo nimest ja selle pikkus on 80 sümbolit. Kui nimi on pikem ja lühendid ei ole lubatud, siis saab vajadusel e-arve jaoks sellele väljale sisestada pikema nime. See probleem võib tekkida Fitki arvekeskusega, kuna Fitek arvekeskuses peab nimi vastama täpselt äriregistri olevale, Omnival sellist kontrolli ei ole. E-arve standardis on lubatud nime pikkuseks 100 sümbolit. Valik Häälestus – Üldandmed - Ettevõte

* Lahendatud meili saatmise probleem, kui saatja või saaja nimes esinesid jutumärgid.

* Kuna seoses haldusreformiga muutuvad mitmete firmade aadressid, siis soovitame kasutada VERP-is andmete värskendamiseks Äriregistri SOAP liidest. Selle kasutamine eeldab, et Äriregistriga on sõlmitud tasuta rekvisiitide leping ja Äriregistrist saadud kasutajanimi ja parool on VERP-i sisestatud, valik Häälestus – Üldandmed – Kliendiotsing. Kliendi andmete lehel andmete värskendamiseks valida nupp , enne andmete uuendamist tuuakse ekraanile vastav teade. Kuna hetkel toimub Äriregistris veel aadresside muutmine, siis võib ka juhtuda, et uut aadressi veel ei leita või leitud uus aadress vajab pisut korrigeerimist.

6.3.1.63 (24.01.2018)

1. PALK

* Töötaja põhiandmetes lehelt Muudon eemaldatud tunnus “Sots.maksu erand” (seda kasutati juhul kui sotsmaksu ei arvutatud kuumääralt, kuigi tulumaksuvaba kasutati, näiteks kooliõpilased, üliõpilased). Kuna tulumaksuvaba arvestamine või mittearvestamine ei ole programmis enam seotud sotsiaalmaksu arvestamisega, siis nüüd piisab, kui sotsiaalmaksu erandi puhul lehel Palgaandmed tunnust “Sots.maks kuumääralt” ei märgita. Töötajal, kellel praegu oli märgitud “Sots.maksu erand”, võeti programmi uue versiooni installeerimisel automaatselt maha tunnuse “Sots.maks kuumääralt” märgistus.

Uue töötaja lisamisel on tunnus “Sots.maks kuumääralt” vaikimisi märgitud. Kui kuumääralt ei arvutata sotsiaalmaksu, siis tunnus eemaldada (kui on tegemist sotsiaalmaksu erandiga või töötajal on teine töökoht, kus makstakse kuumääralt). Valik Palk – Töötajad - Palgaandmed

* Lisatud neto-bruto palga arvestus 2018.a jaoks.

2. MÜÜK

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud perioodi filtrisse “Eelmise kalendriaasta algusest”, filtri saab avada parema hiireklikiga.

* Arvele on lisatud võimalus, kasutada erinevatel perioodidel erinevaid viivise protsente. Hetkel on see aktuaalne ühistu arvete viiviste puhul, sest alates 2018.a on lubatud viivis on 0,02% varasema 0,07% asemel. Selleks on lisatud arve sisestusaknasse leht “Viiviseprotsendid”, kus saab tabelisse sisestada kehtiva intressimäära ja kehtivuse vahemiku.

*Viivisearvete loomisele lisatud kulukoha filtri tugi.

3. OST

* Arvete nimekirja aknasse on lisatud perioodi filtrisse “Eelmise kalendriaasta algusest”, filtri saab avada parema hiireklikiga.

* Ostuarve lisamise aknas hankija valimisel ja sisestatud arve vaatamisel näidatakse probleemse hankija (kliendi andmetes on märgitud tunnus “Probleemne klient”) nimi punasega.

* Ostuarve aruannetesse lisatud võimalus printida arvete nimekiri kas koos äriregistri koodiga või KMKR numbriga. Kui kumbagi neist ei soovita, siis prinditakse vastavalt häälestusele kas veerg Viivise protsent või veerg Kandenumber. Valik Ost – Aruanded – Arved.

4. VARAD

* Põhivara kaardile saab lisada manuseid, näiteks passi koopia pdf-faili. Manuse suurus on hetkel piiratud 2 Mbaidiga. Manuse lisamiseks valida Varad-Lisa/Muuda - Manused, kus nupuga saab valida vajaliku faili.

5. SÜSTEEM

* Ettevõtte põhiandmetesse lisatud väli “Oma nimi e-arvel” (pikkus 100 sümbolit), mille täitmise ja kasutamise vajadus võib tekkida seoses nime pikkusega. Praegu võetakse e-arvele ettevõtte oma nimi kas litsentsist või administraatoris kirjeldatud büroo nimest ja selle pikkus on 80 sümbolit. Kui nimi on pikem ja lühendid ei ole lubatud, siis saab vajadusel e-arve jaoks sellele väljale sisestada pikema nime. See probleem võib tekkida Fitki arvekeskusega, kuna Fitek arvekeskuses peab nimi vastama täpselt äriregistri olevale, Omnival sellist kontrolli ei ole. E-arve standardis on lubatud nime pikkuseks 100 sümbolit. Valik Häälestus – Üldandmed - Ettevõte

* Lahendatud meili saatmise probleem, kui saatja või saaja nimes esinesid jutumärgid.

* Kuna seoses haldusreformiga muutuvad mitmete firmade aadressid, siis soovitame kasutada VERP-is andmete värskendamiseks Äriregistri SOAP liidest. Selle kasutamine eeldab, et Äriregistriga on sõlmitud tasuta rekvisiitide leping ja Äriregistrist saadud kasutajanimi ja parool on VERP-i sisestatud, valik Häälestus – Üldandmed – Kliendiotsing. Kliendi andmete lehel andmete värskendamiseks valida nupp , enne andmete uuendamist tuuakse ekraanile vastav teade. Kuna hetkel toimub Äriregistris veel aadresside muutmine, siis võib ka juhtuda, et uut aadressi veel ei leita või leitud uus aadress vajab pisut korrigeerimist.

6.3.1.62 (18.12.2017)

1. PALK

* Tulumaksuarvutusse on sisse viidud alates 2018.a kehtivad tulumaksuvaba arvestuse järgmised muudatused:

  • Töötajate ja lepinguliste tulumaksuvaba kasutamine ja summa tuleb nüüd määrata igale eraldi ja seetõttu põhiandmetes olevat tunnust “Tulumaksuvaba” alates 2018.a ei kasutata ning tunnuse nimetuseks on nüüd “Sots.maks kuumääralt”. Varem põhines tunnusel “Tulumaksuvaba” 2 arvutust, nii tulumaksu arvutusel tulumaksuvaba summa kasutamine kui ka sotsiaalmaksu arvutus (kas arvestada kuumääralt või mitte, lisaks vaadati sots.maksu arvestamise erandit). Nüüd vaadatakse seda tunnust ainult sotsiaalmaksu arvutamisel. Detsembris 2017 tehtavatel väljamaksetel võetakse maksuvaba summa arvestamine vanalt tunnuselt.

Tulumaksuvaba summa määratakse nüüd igale töötajale igaks kuuks vastavalt töötaja avaldusele ja see summa tuleb sisestada töötajate ja isikute (töövõtulepinguliste jne) põhiandmete palgaandmete lehele “Tulumaksuvaba”.

Sisestada saab kehtivuse perioodi, mis on kuust pikem, algus ja lõpp tuleb sisestada kujul aastakuu (näiteks 201801 või 1801 või 181), ekraanil näidatakse 2018/01. Summa väljale saab sisestada summa 0 kuni 500, kui maksuvaba ei kasutata, võib väljal valida parema hiireklikiga “Ei kasuta” või sisestada nulli. Programmi installeerimisel pandi kõigile, kellel oli tulumaksuvaba kasutamine märgitud, tabelisse rida algusega 2018/01 summaga 500, vajadusel saab summat muuta.

 • Töötajate ja lepinguliste tulumaksuvabade summade muutmiseks saab kasutada

  masstegevust, selleks valida töötajate põhiandmete aknas nupp (valik

  Põhiandmed – Töötajad). Avanenud aknas valida Kuu ja Aasta, mis toob nimekirja ainult selles kuus tööl olevad töötajad. Tabelis saab filtreerida allüksuse ja palgalehe grupi järgi, samuti saab valida kas kõik (koos lepingulistega) või ainult töötajad (ilma lepingulisteta) või ainult lepingulised. Tabelis saab sisestada valitud kuu kohta puuduva tulumaksuvaba summa veergu “UUS Tmvaba” ja kehtivuse perioodi. Kui lõppu ei ole vaja määrata, siis ei pea sisestama ka kehtivuse algust (see on automaatselt valitud kuu). Kui on vaja määrata kehtivuse lõpp, siis on vaja sisestada mõlemad (veerud “UUS kehtib alates” ja “UUS kehtib kuni”).

  Kui töötajal on valitud kuus juba kehtiv tulumaksuvaba summa, siis seda selles tabelis muuta ei saa, vaid tuleb töötaja andmetes muuta.

   

 • Enne palgalehe arvutust kontrollitakse iga töötaja põhiandmetest, kas väljamaksekuuks on tulumaksuvaba summa sisestatud, selle puudumisel antakse veateade.

 • Tulumaksu arvutusel ei võeta enam arvesse eelmistes kuudes kasutamata jäänud tulumaksuvaba summat, see võetakse arvesse alles siis, kui töötaja esitab maksuametile aasta tuludeklaratsiooni.

 

* Lisatud on 2018.a Kuu häälestus, milles on võrreldes 2017.a on muutunud sots.maksu arvestamise kuumäär (470.00, oli 430), miinimumpalk (500.00, oli 470, hetkel puudub küll veel valitsuse määrus selle kohta) ja maksimaalne kuu tulumaksuvaba summa (500.00, oli 180). Kogumispensioni arvestamisel lõppes 3% arvestus, nüüd kõigil 2%.

 

* Selles versioonis puudub veel 2018.a neto-bruto palga arvutamine, muudatus tuleb järgmise versiooni. Vajadusel saab hetkel kasutada erinevaid internetis olevaid kalkulaatoreid.

 

6.3.1.61 (27.11.2017)

1. PALK

* Parandatud viga mitteresidentide andmete sisestamisel TSD INF1-le, viga tekkis ainult juhul, kui lisati mitu sama maksekoodiga mitteresidendist isikut.

2. MÜÜK

* Nüüd märgitakse müügiarvete nimekirja aknas arvele meilimise tunnus ka printimise eelvaate aknast nupuga otse meilides (varem märgiti ainult kas arve sisestusaknas või nimekirja

* Aruandesse “Meilitud arved” on lisatud meilimise kuupäev, valik Müük – Aruanded – Muud.

* Analoogselt müügiarve automaatse lausendiga saab ka laekumiste automaatse lausendi valimise jaoks kirjelda lausendi valikukoodi. Koodiks võib olla kas kliendi andmetes oleva kulukoht (üks kolmest), kasutaja nimi või laekumise liik. Koodi määramiseks valida Häälestus – Müügiarved – Muu häälestus. Automaatse lausendi kirjeldamisel sisestada väljale “Lisatekst” nurksulgude vahele valikukoodi väärtus. Näiteks, koodiks on valitud 1.kulukoht, kliendi andmetes Kulukoht1 on SWED, lausendi kirjelduses on tekst Swedbank [SWED]. See klient maksab alati Swedbanki ja laekumise lausendi tegemisel avaneb automaatselt Swedbanki kontoga lausend.

3. OST

* Ostuarvele saab lisada manuseid, näiteks arve pdf-faili. Manuse lisamiseks valida Ostuarved - Lisa/Muuda - Manused, kus nupuga saab valida vajaliku faili. Ostuarvete nimekirja aknas saab nupuga manuse avada ilma arvet avamata.

4. ÜHISTU

* Trepikodade ja korteri nimekirja aknasse lisatud maja valiku nupp , mis on aktiivne, kui ühistus on mitu maja.

* Kuu andmetesse lisatud uus teenuse liik Ühistu üldsummad, mida saab kasutada, kui ühistus on mitu maja. Kuu andmetes on siis näha leht “Ühistu üldsummad”, kus saab teenuse koodiks valida majades olevad üldsummaga teenused, mis on sama jaotusega. Sisestatud summa jagatakse majadele proportsionaalselt majade jaotuskoguste summaga. Sellest summast arvutatakse kuu andmete salvestamisel majade kuu andmetesse vastava teenuse summa. Selle summa arvutus tehakse uuesti enne kuu arvete loomist. Kui ühe maja arved on juba tehtud, siis summat enam muuta ei saa.

5. SÜSTEEM

* Müügiarvete importi lisatud arvete import e-arvete failist, impordiks valida Verp – Import – Müügiarved – E-arved. Eelnevalt tuleb häälestuses määrata kaust, kuhu on e-arved salvestatud, valik Häälestus – Üldandmed – E-arved.

 

6.3.1.60 (2.10.2017)

 

1. MÜÜK

* Müügiaruannetesse on lisatud kahe perioodi müügi võrdluse aruanne. Aruande koostamiseks valida Müük – Aruanded – Müügi võrdlus ja sisestada võrreldavate perioodide kuupäevad.

 

2. ÜHISTU

* Korteri andmetes arvesti kirjeldusele lisatud Tarbimise koefitsient, millega saab tarbitud kogust vajadusel korrigeerida. Arvel näidatakse arvesti näitude printimisel näitude alusel leitud kogus ja arve real koefitsiendiga korrigeeritud kogus. Koefitsiendi sisestamiseks valida Ühistu – Korteri andmed – Arvestid.

* Korteri andmetesse on lisatud erinevate teenuste arvestamiseks viis täiendavat korteri arvestuslikku pinda (panipaiga pind, parkimiskoha pind, arvestuslik pind, arvestuspind 2 ja arvestuspind 3), valik Ühistu – Korteri andmed. Maja andmetes teenuste kirjeldamisel saab teenuse jaotuseks valida vastavad täiendavad arvestuslikud pinnad.

 

6.3.1.59 (24.07.2017)

1. MÜÜK

* Müügiarve lisamise/muutmise aknasse lisatud leht “Manused”, kus saab valida arvele manuse faile ja arve meilimisel saab neid koos arvega saata. Erinevalt olemasolevast meilimise aknas manuste lisamisest, salvestatakse manus koos arvega ja selle saab vajadusel koos arvega uuesti saata või arvelt salvestada. Manuse valikuks valida nupp “Faili valik”, arvega salvestatud manuse programmiväliselt salvestamiseks valida Salvesta faili. Mõlemal juhul avaneb aken, kus saab valida kas manuse või manuse salvestamise asukoha. Nupuga “Ava manus” avatakse manuse fail vastavalt selle tüübile (faili laiendile, *.doc, *.xml, *.pdf).

* Laekumiste nimekirja aknasse lisatud laekumiste oleku filter (Kõik, Kasutatud, Ettemaksud).

* Panga kontoväljavõttest laekumiste importi nupuga “Lisa kõik” on täiendatud võimalusega, et laekumise aken avatakse juhul, kui laekumise summa ületab või on väiksem kliendi tasumata arvete summast. Akna avamise aktiveerimiseks tuleb teha imporditud laekumiste nimekirjal parem klikk ja avanenud menüüs võtta klikiga linnuke realt “Ettemaksuga eelvaateta” ja/või “Võlajäägiga eelvaateta” (valik Verp – Import – Müük – Kontoväljavõte).

* Panga kontoväljavõttest laekumiste impordile lisatud tugi juhuks, kui viitenumbri alusel leitud arve maksjaks ei ole arve saaja, vaid arvel näidatud maksja. Varem sellisel juhul anti veateade(valik Verp – Import – Müük – Kontoväljavõte).

* Moodulite Ühistu, Elekter ja Vesi kasutajatele on lisatud nupp “Ettemaksud”. Antud nupu all on masstegevus, mis võimaldab automaatselt laekumiste kasutamata jääksummasid (ettemakse) kasutada tasumata arvetele laekumiste tegemiseks. Avanenud aknas on näha ainult nende klientide ettemaksud, kellel on osaliselt või täielikult tasumata arveid. Kliendi real veerus “Kasuta” on vaikimisi tärn, kui antud kliendi ettemakse ei ole vaja kasutada, siis saab topeltklikiga tärni eemaldada. Masstegevuse alustamiseks klikkida nupule (valik Müük – Ettemaksud). Kui ühe ettemaksuga saab teha laekumise mitmele arvele, siis järjestuse aluseks on müügiarvete häälestuses lehel “Laekumised” määratud arvete järjestus.

2. VARAD

* Põhivara liikumise aruannetes, mis koostatakse kuu viimasest kuupäevast varasema kuupäevaga, näidatakse mahakantud varade kulum selle kuu lõpu seisuga.

3. ÜHISTU

* Korteri andmetesse on lisatud uus arvesti tüüp “Kastmisvesi”, millelt ei arvestata kanalisatsiooni tasu. Kastmisvesi võetakse üldvee kogusest enne selle jaotamist maha (valik Ühistu – Korteri andmed – Arvestid).

4. SÜSTEEM

* Klientide abimenüüsse on lisatud kliendi kiirfilter nime sisalduvuse järgi. Otsitav nimi tuleb sisestada väljale Nimeotsing (F3), välja aktiveerimiseks tuleb kas hiirega väljale klikkida või vajutada klaviatuuril klahvi F3. Otsing toimub lühi- ja täisnimest.

* Kliendi andmetesse lisatud leht “Endised nimed”, kuhu saab lisada kliendi nime muutumisel varasema nime ja selle kehtivuse lõpu. Seda kuupäeva kontrollitakse arvete, e-arvete, saatelehtede, kassatšekkide, hinnapakkumiste ja tasaarvelduste printimisel.

 

6.3.1.58 (07.06.2017)

 

1. MÜÜK

* Hinnapakkumise leheküljel Üldinfo on väli “Alus” nüüd 100 sümbolit (varem 50).

* Hinnapakkumiste nimekirjale lisatud kiirfilter: Kõlk, Arvega, Arveta.

* Müügiarvete aruandesse Arved koos laekumistega on lisatud kreeditarved.

2. OST

* Ühele ostuarvele saab ettemaksu panna mitmelt ettemaksuarvelt.

* Lisatud ostuarvete nimekirja aknas veergudele “A” ja “ “ vihje sisu kohta, vihjet näidatakse kui minna hiire kursorida vastavale veerule.

3. LADU

* Hinnapakkumise ja väljastamise saatelehe leheküljel Üldinfo on väli “Alus” nüüd 100 sümbolit (varem 50).

4. ÜHISTU

* Arvete loomisel peetakse meeles arve lisatekstid ja järgmisel arvete loomisel võetakse need automaatselt. Vajadusel saab mittevajaliku kustutada ja uue lisada.

 

6.3.1.57 (28.04.2017)

 

1. MÜÜK

* Müügiarvete sisuridade aruannete tingimustes saab täiendavalt arvesse võtta ka arve päises olevaid kulukohti. Päise kulukohtade arvestamiseks märkida tunnus “Kulukohad realt ja päisest”. Kui tunnus on märgitud, siis juhul, kui arve sisureal puudub kulukoht, kuid arve päises on kulukoht, mis on aruande tingimustes valitud, võetakse arve rida aruandesse (valik Müük – Aruanded – Arvete sisuread).

* Faktooringarvete edastamiseks e-arvega või süsteemi TELEMA kaudu on lisatud kliendi (ostja) andmetesse lehele Müük tunnuse “Maksmine faktooringuga” järgi uus väli, kuhu saab valida faktooringteenust pakkuva firma. Müügiarve lehele Üldinfo on lisatud väli “Faktooring”, mis täidetakse automaatselt kliendi andmetes valitud firmaga, vajadusel saab selle ka otse arvele valida.

2. ÜHISTU

* Maja ühikuhinnaga ja üldsummaga teenustele on lisatud grupeerimise võimalus. Teenuste grupi nimetus tuleb teenuse reale valida abimenüüst, uue teenuste grupi ja grupi järjekorra numbri (veerg Grupi järjestus) saab sisestada koheselt grupi valiku aknas. Arvete loomisel teenuste read grupeeritakse ja grupi nimetus lisatakse grupi ette eraldi reale (valik Ühistu – Maja andmed)

3. FITEK / MÜÜK

* Müügi aruannetesse lisatud Fiteki kohaletoimetamise raport (valik Müük – Aruanded – Muud – Fiteki raport)

4. SÜSTEEM

* Kui arvutis on praegu installeeritud uusim Windows 10 Creator Update versioon, siis selle Update versiooniga on programmi VERP kasutajaliideses täpitähtede asemel kitsad püstised ristkülikud. Probleem on tingitud sellest, et antud Windowsi versioonis on VERP-is vaikimisi kasutatav font vigane. Probleem kaob VERP-i versiooni uuendamisega. Selle käigus muudetakse automaatselt kasutajaliidese fondi valikuks TTF fondid ja normaalsuurusega kirja puhul valitakse Automaatne kirja suurus.

Kui mingil põhjusel siiski see probleem uuendamisel ei kao, siis tuleb programmis käsitsi uuteks fontideks valida TTF fondid (valik Süsteem - TTF fondid) ning kui samas menüüs on valitud Normaalsed kirjad, siis tuleb täiendavalt validakaAutomaatne kirja suurus. Peale seda on vaja programm sulgeda ja uuesti käivitada. Seda peab tegema igas arvutis iga Windowsi kasutaja jaoks eraldi.

 

6.3.1.56 (03.04.2017)

 

1. MÜÜK

* Käibedeklaratsiooni KMD lisa INF A osas loetakse arve erikoodiks 03 ka juhul, kui arvel on 2 erinevat käibemaksuprotsenti.

2. VESI

* Lisatud võimalus sisestada veearvesti näitusid kuni 2 komakohaga.

* Lisatud võimalus veearveti puudumisel sisestada kindlaksmääratud vee kogus. Selle kasutamiseks tuleb lepingus lehel “Veearvestid” märkida tunnus Fiktiivne arvesti koguste sisestamiseks ja valida arvesti tüüp.

* Lepingu andmetesse lisatud tunnus Tähtajaline leping, mis võimaldab printida tähtajatust lepingust erineva lepingu teksti.

3. SÜSTEEM

* Lisatud e-arvete lugemise ja saatmise otseliidestuse tugi infohaldustarkvara Amphora kasutajatele. Otseliidestuse kasutamiseks on vajalik programmile VERP soetada vastav moodul. Programmis VERP otseliidestuse häälestamiseks valida Häälestus – Üldandmed – eArvekeskus. Lisaks sellele tuleb pöörduda Amphora klienditoe poole, et teha vajalik häälestus süsteemis Amphora.

6.3.1.55 (22.02.2017)

1. FINANTS

* Lausendi koopiat saab nüüd teha ka päevaraamatu lausendi nimekirjal olles hiire parema klikiga.

* Kasumiaruande kirjelduse sisestamisel on lisatud võimalus vahepealseks salvestamiseks (nupp ) ja automaatseks salvestamiseks määratud arvu sisestatud ridade järel (valik Finants – Kasumiaruanne – Kirjeldus).

2. PALK

* Alates 01.01.17 võib tööandja töötajale maksta ka 2. ja 3.haiguspäeva eest haigushüvitust, mis maksustatakse ainult tulumaksuga. Täiendava haigushüvitise maksmiseks tuleb eelnevalt Kuu häälestuses lisada tabelisse “Tööandja haigusraha” (uus tabel) veergu Alates maksmise alustamise kuupäev ja veergu Mitmendast päevast kas 2 või 3. Kuupäeva Alates võetakse arvesse, kui haiguse alguskuupäev on võrdne või hilisem määratud kuupäevast. Kui rida ei ole sisestatud, siis algab haigushüvitise maksmine nagu senini 4.päevast (valik Palk – Abitegevused – Kuu häälestus).

* Kuukoondile prinditakse tööandja poolt makstud haiguspäevade arv.

3. OST

* Ostuarve koopiat saab nüüd teha ka ostuarvete nimekirjal hiire parema klikiga.

4. MÜÜK

* Laekumiste impordil kontoväljavõttest nupuga avaneb nüüd aken Mitme arve laekumine, kus saab valida mitu arvet (valik Verp – Import – Müük – Laekumised – Kontoväljavõte).

* Laekumiste impordil kontoväljavõttest on lisatud nupp , mis võimaldab laekumise akent avamata lisada laekumisi ja koostada lausendeid. Kui väljavõttes olev klient leitakse, aga tasumata arveid kliendil ei ole, siis tekib laekumisest ettemaks, kui klienti ei leita, siis avatakse laekumise lisamise aken, kus saab kas valida teise kliendi või uue kliendi lisada (valik Verp – Import – Müük – Laekumised – Kontoväljavõte).

* Deklaratsiooni INF3 saab lisaks xml-failile ka csv-failina moodustada (valik Müük – Aruanded – INF3).

* Müügimeeste abimenüüsse on lisatud tunnus “Aktiivne”. Kui tunnus on “*”, siis abimenüüst müügimeest valides seda nime näidatakse. Versiooni uuendusega on kõigil müügimeestel tunnus “*”, vajadusel saab tunnuse kustutada (valik AbimenüüdMüügiarvedMüügimehed).

* Müügiarve sisuridade aruandes lisatud kulukoha filtrile “*” kasutamise tugi, mis võimaldab filtreerida kulukoha osa järgi.

5. LADU

* Aruandesse Seisvad materjalid on lisatud veerg Summa